Algemene Voorwaarden | Stichting Ik Ben Sofie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Sofie (Stichting Ik Ben Sofie, KvK: 70840652, gevestigd te Utrecht en formeel in Friesland)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Website

Website van Stichting Ik Ben Sofie, www.ikbensofie.nl.

1.3 Senioren

De natuurlijke persoon, of organisatie/rechtspersoon of een vertegenwoordiger hiervan die voor korte of langere tijd gebruik wil maken van een vrijwillige vrienden met een leeftijd van 65+.

1.4. Zorginstelling

Medewerker van een onafhankelijke zorginstelling die belast is met de werving, selectie en bemiddeling van vrijwilligers en cliënten en de daarbij horende taken.

1.5 Vrijwillige vrienden, vrijwilliger

Een natuurlijk persoon die zich onbezoldigd (zonder loon) inzet ten behoeve van een senior/cliënt en zich heeft ingeschreven of voornemens is zich in te schrijven bij Ik Ben Sofie.

1.6 Cliënten

De natuurlijke persoon, of organisatie/rechtspersoon of een vertegenwoordiger hiervan die voor korte of langere tijd gebruik wil maken van een vrijwillige vrienden en zich hiertoe heeft aangemeld bij Ik Ben Sofie. De client is een senior of een zorginstelling die betaald voor de diensten van Ik Ben Sofie. Nader te noemen de client.

1.7 Oproep

De concrete hulpvraag/ hulpvragen van een senior/ senioren/ cliënt/ cliënten.

1.8 Sofie

Stichting Ik Ben Sofie, digitale assistente Sofie, haar medewerkers en haar bestuursleden.

1.9 Jij

De natuurlijke persoon of organisatie/rechtspersoon of een vertegenwoordiger hiervan die de andere partij vormt waartussen deze Algemene Voorwaarden van kracht zijn.

1.9 Vrijwilligersverzekering

Elke gemeente heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Vrijwilligers zijn dan automatisch gratis verzekerd via de gemeente.

Artikel 2 - Toepasbaarheid

De Algemene Voorwaarden zijn van kracht op al onze diensten en is van toepassing op al onze gebruikers. De Algemene Voorwaarden worden alvorens het aanmaken van een profiel bij Sofie geaccepteerd door de gebruiker, zonder protest van de gebruiker zijn de Algemene Voorwaarden aanvaard op het moment dat het profiel aangemaakt is.

Algemene Voorwaarden worden openbaar gemaakt tijdens het aanmaken van een profiel, op de website van Ik Ben Sofie en via de e-mail.

Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Algemene Voorwaarden niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Artikel 3 - Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Stichting Ik Ben Sofie is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Senioren, zorginstellingen en vrijwillige vrienden worden minimaal 30 dagen vantevoren van wijzigingen op de hoogte gesteld via het platform en via de e-mail.

Gedurende deze aankondigingsperiode heeft elke gebruiker het recht het gebruik van het platform te beëindigen. Rekening houdend met de opzeggingsvoorwaarden uit Artikel 5.2

Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk voorzover dit voorafgaand aan het accepteren van de Algemene Voorwaarden expliciet en schriftelijk door gebruiker en Stichting Ik Ben Sofie wordt overeengekomen.

Ingeval van vernietiging van één of meerdere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht. Indien nodig zal door gebruiker en Stichting Ik Ben Sofie een nieuwe bepaling worden vastgesteld en schriftelijk worden overeengekomen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 4 - Privacy

Sofie werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om diensten te kunnen bieden heeft Ik Ben Sofie persoonsgegevens nodig. Door in te schrijven geeft u toestemming aan Ik Ben Sofie, uw persoonsgegevens te registreren en te gebruiken ten behoeve van het werk van Ik Ben Sofie. Deze gegevens worden bewaard in ons databestand. De gegevens worden door Ik Ben Sofie alleen met toestemming van jou en ten behoeve van het vrijwilligerswerk aan derden verstrekt. De Privacy Verklaring maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden en kan niet individueel geweigerd worden. Lees onze Privacy Verklaring

Artikel 5 - Hulpvraag en oproep

5.1 De cliënt kan door middel van het aanmeldformulier een aanvraag indienen om vrijwillige vrienden uit de buurt te ontmoeten. Dit kan telefonisch, via onze website of via Facebook Messenger.

5.2. De betaling voor het account van een client geschiedt via het platform en wordt afgenomen voor 12 maanden. Facturatie geschiedt hierna automatisch. Deze facturatie vindt plaats middels de Apple AppStore of Google Play Store voor app gebruikers, of via direct contact met Sofie

5.2.A Opzegging van het abonnement geschiedt via het platform waar de gebruiker geregistreerd heeft. Zie hiervoor de instructies van Apple of Google. Voor abonnementen die direct tussen Sofie en de cliënt zijn afgesloten kunt u schriftelijk contact opnemen via [email protected] Het abonnement zal 12 maand na de facturatiedatum beëindigd worden. Tenzij nader overeengekomen, kunnen reeds betaalde abonnementskosten voor toekomstige periode niet worden terugbetaald.

5.2.B Cliënten met een account voor groepen genieten van een aangepaste prijs.

5.3 Stichting Ik Ben Sofie beoordeelt of een aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien een aanvraag niet in behandeling wordt genomen, dan kan de client gebruik maken van ons chat-functie, om zo wel te praten met vrijwillige vrienden uit het Sofie-netwerk. Als een aanvraag wel in behandeling wordt genomen dan kunnen vanaf het moment van de oproep van start.

5.4 De cliënt dient goed bereikbaar te zijn voor de vrijwilliger.

5.5 Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij tenminste: afspraken nakomen, zelfstandig functioneren, hun cliënt(en) en de medewerkers respectvol behandelen, verzorgd zijn en goed bereikbaar zijn. Voor alle gedragscodes hebben wij het Contract van Ethiek. Elke deelnemer ondertekent dit contract alvorens de start van de diensten.

Artikel 6 - Onkosten

6.1 De vrijwilliger mag geen kosten maken voor de cliënt en kan ook geen aanspraak maken op een vergoeding door de cliënt of door Sofie.

6.2 Uitwisseling van geld of goederen tussen cliënt en vrijwilliger is uitdrukkelijk niet toegestaan.

6.3 Stichting Ik Ben Sofie werkt met een puntensysteem (Karmapunten), waarmee de vrijwilliger en de senior kortingen kunnen krijgen op Nederlandse goederen en diensten en/of deze punten kunnen inwisselen voor kaarten en/of bloemen welke naar een eenzame senior wordt gestuurd. Deze Karmapunten zijn niet in te wisselen voor geld

Artikel 7 - Verklaring Omtrengt Gedrag

7.1 Indien een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is vereist (wettelijk) of gewenst, is de vrijwilliger, indien een rechtspersoon, zelf verantwoordelijk voor de aanvraagprocedure en kosten. In het geval van vrijwillige inzet voor een natuurlijk persoon vergoedt Ik Ben Sofie de kosten van de aanvraag van een VOG van de vrijwilliger.

7.2 In bepaalde situaties is een VOG een wettelijke vereiste. In zo’n geval kan de vrijwilliger pas met het Sofie beginnen als de VOG bij Ik Ben Sofie en bij de cliënt (rechtspersoon) is ingeleverd. De vrijwilliger mag dan al wel gebruik maken van de chat-functionaliteit.

Artikel 8 - Beëindiging van de samenwerking

8.1 Als een vrijwilliger langere tijd niet beschikbaar is dan wordt het account op non-actief gezet, welke op elk moment weer kan worden geactiveerd kan maximaal 6 maanden niet beschikbaar zijn. het account blijft toegankelijk, maar zal niet meer zichtbaar zijn voor cliënten

8.2 Zodra een gebruiker wil stoppen of stopt met Sofie kan hij/zij zich afmelden bij Sofie of in zijn of haar account.

8.3. Sofie, de cliënt en de vrijwilliger hebben allen het recht de samenwerking met de vrijwilliger, de cliënt of Sofie te beëindigen, met opgave

Artikel 9 - Verzekering

9.1 Sofie heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering via de gemeente. Sofie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade of ongeval

Artikel 10 - Beleid

10.1 Sofie en de medewerkers van Stichting Ik Ben Sofie doen hun uiterste best om vrijwilligers te vinden maar kunnen niet garanderen dat er geschikte vrijwilligers beschikbaar zijn.

10.2 Vrijwilligers van Stichting Ik Ben Sofie worden door Sofie bemiddeld. Als een cliënt een vrijwilliger rechtstreeks benaderd voor een nieuwe klus dan dienen zowel de cliënt als de vrijwilliger dan kan dit, maar dan vallen alle rechten en plichten buiten Stichting Ik Ben Sofie en kunnen er geen punten worden toegekend in het puntensysteem en kan Sofie de vrijwilliger niet monitoren in het Sofie-dashboard.

10.3 vrijwilligerswerk en ww-uitkering; Vrijwilligerswerk is toegestaan met een WW-uitkering. Werkloze vrijwilligers moeten echter wel blijven zoeken naar een betaalde baan. 

10.4 Bij een conflict of meningsverschil met een cliënt, een vrijwilliger of een medewerker van Stichting Ik Ben Sofie wordt dit voorgelegd aan het bestuur van Stichting Ik Ben Sofie die hierover een uitspraak zal doen. Het bestuur probeert een passende oplossing te vinden. Indien het niet lukt om een oplossing te vinden kan men terugvallen op de klachtenregeling. De kwestie wordt in dat geval ter beslissing voorgelegd aan de eigenaren van Stichting Ik Ben Sofie. Hun uitspraak is bindend.

10.5 Het is de verantwoordelijkheid van cliënten en vrijwilligers dat zij handelen overeenkomstig de bepalingen van de Nederlandse wet en elkaar en elkaars bezit met respect behandelen. Stichting Ik Ben Sofie doet haar uiterste best haar vrijwilligers en cliënten zorgvuldig te selecteren. Stichting Ik Ben Sofie en haar bestuursleden kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor wangedrag van vrijwilligers of cliënten. Indien zich wangedrag voordoet dan wordt Stichting Ik Ben Sofie hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld via het platform of via de mail: [email protected]

Overige Provisies

Alle voorkomende situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Ik Ben Sofie. Diens uitspraak is bindend. Deze voorwaarden zijn opgesteld en vastgesteld door het bestuur van Stichting Ik Ben Sofie, mei 2020.

Mocht je vragen hebben aangaande onze Algemene Voorwaarden, dan hoort de klantenservice van Sofie dat graag! Mail met de klantenservice via: hallo[email protected] of start een chatgesprek met Sofie.

Stichting Ik Ben Sofie

Stichting Ik Ben Sofie bestrijdt eenzaamheid onder ouderen op een persoonlijke en laagdrempelige manier. Door samen leuke dingen te doen, krijgt eenzaamheid geen kans. Start een gesprek met Sofie om vandaag nog te beginnen.

E98AD9FB-90B8-45E3-BF9E-43C93FD91280Created with sketchtool.981057CF-7FA3-424D-87F8-E63BFC783D22Created with sketchtool.F14ABA9D-0141-4CBA-9A3B-7677B1C3963ECreated with sketchtool.F14ABA9D-0141-4CBA-9A3B-7677B1C3963ECreated with sketchtool.
Blijf op de hoogte

Meld je aan voor updates over Sofie

Volg ons op sociale media
FacebookInstagramTwitter

Postadres:
Rauwenhofflaan 12
3571HG Utrecht

KVK: 70840652
IBAN: NL 24 INGB 0008 2279 04

Copyright 2021 - Stichting Ik Ben Sofie